Ústav manažmentu STU je výskumným a vývojovým pracoviskom s celouniverzitnou pôsobnosťou.

Zabezpečuje pedagogickú a výskumnú činnosť v oblasti plánovania a manažmentu, v úzkej súčinnosti s ostatnými fakultami a vedecko-výskumnými pracoviskami STU.

Filozofiou Ústavu manažmentu je poskytnúť potrebnú synergiu a špecifickú pridanú hodnotu vzdelania v akreditovaných študijných odboroch Priestorové plánovanie a Investičné plánovanie v priemyselnom podniku.