Fakulta zdravotníckych vied UCM zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je značný dopyt na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí.

Akreditované študijné programy v študijnom odbore Fyzioterapia:
bakalárske štúdium - I. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
magisterské štúdium - II. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
rigorózne konanie (PhDr.)
Akreditované študijné programy v študijnom odbore Rádiologická technika:
bakalárske štúdium - I. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

FZV poskytuje aj ďalšie vzdelávanie v sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Akreditované špecializačné študijné programy v študijnom odbore Fyzioterapia:
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health "MPH"
fyzioterapia v športe a telovýchove
špecializačné štúdium Ergoterapia